ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวนิชภา โมราถบ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ajnitchapa@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรของการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของ เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย (การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรของการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของ เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย)
  2. การสังเคราะห์การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย (An Analysis of Social Welfare cooperative Management of Chedeechai Sub-district Administration Organization Network)
  3. การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรของการจัดสวัสดิการสังคมสู่การจัดการชุมชน : กรณีศึกษาตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (Monitoring and evaluation of social welfare to sample the Fellowship towards community management: a case study of the Tambon Chai watthana. PUA district, Nan province)
  4. การติดตามและประเมินผลอย่างกัลยาณมิตรของการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะ : กรณีศึกษาตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (Monitoring and evaluation, examples of social welfare of the Fellowship group of national varieties, lua: a case study of the North District, Tambon Bo kluea of Nan province of salt)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ