ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นายมณฑณ ศรีสุข

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • mohntohn@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชนโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชนเทศบาลตำบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย (The Model of Participative Development of Network Potentiality for the Community Welfare Groups of Sansaingam Subdistrict Municipalities, Chiang Rai Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ