ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล วงษ์รัมย์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้อมูลส่วนตัว
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • nattapon.wr@bru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
 1. ภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา (Geo-information, Geographic information system, Geology)
 2. zz (ss)
 3. พัฒนาสังคม (Social Development)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
 1. การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย (Finding Appropriate Practices for Participatory Community Forest Management in Fao rai Subdistrict, Fao rai District, Nong)
 2. รงการย่อยที่ 3 แนวทางการเสริมพลังเยาวชนต้นแบบ “ลดเหล้า” เทศบาลตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย (รงการย่อยที่ 3 แนวทางการเสริมพลังเยาวชนต้นแบบ “ลดเหล้า” เทศบาลตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย)
ผู้ร่วมโครงการ
 1. การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. การเพิ่มศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยังยืนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. แนวทางการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนเพื่อสังคมมีสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. แนวทางการพัฒนาส่งเสริม “ลดเหล้า” ในชุมชน อบต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
 5. แนวทางการพัฒนากลุ่มเครือข่ายแนวร่วม “ลดเหล้า” อบต.หินโงม ต.หินโงม จ.หนองคาย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ