ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 58/1 หมู่ 2 ตำท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190
  • kammalad22@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
  1. แผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตำบลคลองน้ำไหลแบบมีส่วนร่วม

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ