ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คลอง 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  • montree@vru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ