ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวผมหอม เชิดโกทา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • 63/3 ถ.วิทยาคุณ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มุกดาหาร
  • pomhom07@gmai.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนากลุ่มอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าการเชื่อมเครือข่ายการตลาด ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (Increasing the Marketing Network Value with Development Local Herbs Conservation)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ