ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นายชูศักดิ์ ขันธชาติ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • choosak@vru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ