พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.แจนแลน

ที่อยู่
ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
บริบทชุมชน
-
phpCSOSrN

จำนวนประชากร
5878

ข้อมูลสุขภาพ
-ตาราง 4.1 สถานการณ์และกระแสสังคมต่อสังคมผู้สูงอายุของตำบลแจนแลน หมู่ที่ จำนวนผู้สูงอายุ ช่วงอายุผู้สูงอายุ ผู้พิการ ติดเชื้อ HIV 60-69ปี 70-79 ปี 80-89 ปี 90 ปีขึ้นไป 1 75 34 27 12 2 18 - 2 112 66 28 17 1 27 4 3 95 58 29 7 1 18 1 4 99 60 32 7 - 20 - 5 110 63 32 14 1 38 2 6 137 80 45 9 2 30 3 7 117 65 34 18 - 28 2 8 125 74 39 11 1 30 - 9 71 47 19 4 1 40 7 941 547 285 99 9 249 19 ร้อยละ 58.13 30.29 10.52 0.96 26.46 2.02

สิ่งแวดล้อม
-4.2 บริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนองมะง๊อง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่พื้นที่ 600 ไร่ เดิมเป็นหนองน้ำตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เวิ้งน้ำขนาดใหญ่ที่ร้องรับจากกุดหวายที่ไหลมาจากลำพระยัง เขาวงกาฬสิน หนองมะง๊องมีพืชน้ำนานาชนิด หรือพืชกึ่งบกกึ่งน้ำ เช่น ผือ ต้นค้า ที่นำไป ผือ และ ค้า เป็นวัสดุสำหรับทอเสื่อ โดยเฉพาะต้นค้าเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่ชอบน้ำชาวบ้านนำมาทอเสื่อ หรือทำเป็นฝาผนังสิ่งปลูกสร้างให้ความคงทน ชาวบ้านที่มีนาใกล้กับหนองก็จะมีการนำผือ และค้า มาทอเสื่อไว้ใช้หรือเป็นของฝากญาติพี่น้องเพราะมีความทนทาน แต่ปัจจุบันหนองมะง๊องมีการขุดรอกใหม่จึงทำให้พื้นที่ของต้นค้าหายไป อย่างไรก็ตามผู้ที่มีนาใกล้หนองมะง๊องและที่ยังทอเสื่ออยู่ก็มีการปลูกตามบ้าน และตัดในหนองมะง๊องมาใช้ประโยชน์ ภาพ 4.8 หนองมะง็อง แหล่งน้ำธรรมชาติเดิมมีกว่า 600 ไร่ ปัจจุบันมีการขุดลอกไปบางส่วน กุดหวาย แหล่งน้ำที่ธรรมชาติที่มีสายน้ำยาวทอดมาจากลำพระยัง และมีเวิ้งน้ำที่กว้างและลึกครอบคลุมด้วยไม้เถาว์และต้นไม้รอบริมน้ำตรงพื้นที่ตำบลแจนแลนจึงถูกเรียกว่า “กุด” ในความหมายของชาวอีสานทั่วไป และไหลลงสู่หนองมะง็อง หนองกักเก็บน้ำเพื่อประโยชน์การบริบโภคและการเกษตร ชาวแจนแลนจึงเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำล้อมรอบ ลำพระยังก็จะไหลลงสู่ลำน้ำชีที่เขตจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป ภาพ 4.9 กุดหวาย (เวิ้งน้ำที่กว้างและลึก) ภาพ 4.10 ความเชื่อความลี้ลับของจระเข้กับกุดหวาย ป่าสาธารณะ ชุมชนแจนแลนจะมีพื้นที่ที่เป็นป่าในพื้นที่สาธารณะอยู่บ้าง เพราะมีวัดและสำนักสงฆ์ที่อยู่ในเขตป่าและวัดป่าซึ่งมีการปลูกป่าไปด้วย และป่าริมห้วยกุดหวาย เป็นต้น แต่ป่าที่เป็นป่าทึบสมบูรณ์เหมือนในอดีตนั้นไม่มีแล้ว ภาพ 4.11 ป่ามเหสักข์

ผู้ประสานงาน
นายสิทธิพร อินทสมบัติ
เบอร์โทร
0880366612
ปัญหาในพื้นที่
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กำลังดำเนินการ)
  2. หนุนเสริมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหรือจัดทำธนาคารน้ำโดยชุมชน  (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ