พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ไพศาล

ที่อยู่
ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
phpkLIKE7

ข้อมูลสุขภาพ
พบปัญหาสุขภาพกับเยาวชน (13-24 ปี) และคนวัยทำงาน (25-59 ปี) ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี ผู้สูงอายุพบการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมเสี่ยงในการดูแลตนเอง ไม่ไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งจากปัญหาสุขภาพดังกล่าวคือปัญหาสารพิษตกค้างในเกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรใช้สารเคมีโดยไม่มีการป้องกันตัวเององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในเกษตรกรโดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้งดการใช้สารเคมีหรือใช้ให้น้อยลงและมีการตรวจสารเคมีปนเปื้อนในเลือด รวมถึงการให้ความรู้เรื่องสารเคมีและการหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ แต่ผลตอบรับยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จากการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานเชื่อมโยงกับ 4 องค์กรหลักในตำบลเพื่อจัดเวทีประชาคมในพื้นที่พบว่า เกษตรกรต้องการแก้ไขปัญหาสุขภาพจากสารเคมีตกค้าง โดยการหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักมูลสัตว์หรือเศษวัชพืช เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเกษตรและส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และระบบนิเวศน์โดยรวมของชุมชนด้วย

สิ่งแวดล้อม
ภูมิประเทศสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลไพศาล โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ค่อนข้างรายเรียบและเป็นลูกคลื่นลอนลาด ซึ่งมีความลาดเทจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทิศใต้เป็นพื้นที่นาเกือบทั้งหมด บริเวณตรงกลางของตำบลนั้นเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง เหมาะสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ การระบายน้ำไม่ดีเท่าที่ควร หากมีฝนตกหนักจะมีน้ำท่วมฉับพลัน สภาพภูมิอากาศลักษณะภูมิอากาศของตำบลไพศาล จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน(Tropical Monsoon Climate) ซึ่งแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึงจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา สำหรับฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เมษายนซึ่งจะมีอากาศร้อนและอบอ้าว

ผู้ประสานงาน
นายแย้ม พูนเอก
เบอร์โทร
093-270895
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ