พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ยางคำ

ที่อยู่
ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
บริบทชุมชน
พื้นที่ที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงกบ หมู่ที่ 3, 4, 5, 8 และ9 ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา อาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว สุกร เป็ด และไก่ มีการรวมตัวตั้งกลุ่มไร่นาสวนผสม โดยมีนายเจริญ สุจริต เป็นประธานกลุ่ม และนายดล ดงแดง เป็นรองประธานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มยังได้มีการเลี้ยงกบเพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง โดยใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านพักอาศัยของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทำได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ประกอบด้วยเขตการปกครอง 2 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยตำบลยางคำ มีจำนวน 10 หมู่บ้าน ตำบลโพนทราย มีจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3, 5, 10 ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตเทศบาลตำบลโพนทราย เดิมตำบลโพนทราย 3 หมู่บ้าน ดังกล่าว เรียกชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทราย และมีการยุบรวมเข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 6 กันยายน 2547 และเรียกชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งอยู่ทางทิศใต้ และฝั่งลำน้ำเสียวทางด้านทิศตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 40 มี หนองน้ำ คลอง บึง เป็นจำนวนมาก ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงคิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่แห้งแล้งหลังฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว เขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ มีเนื้อที่ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,000 ไร่

จำนวนประชากร
5305

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งอยู่ทางทิศใต้ และฝั่งลำน้ำเสียวทางด้านทิศตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 40 มี หนองน้ำ คลอง บึง เป็นจำนวนมาก ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงคิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่แห้งแล้งหลังฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว เขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ มีเนื้อที่ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,000 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับปลูกข้าว ป่าไม้ในเขตชุมชนตำบลยางคำยังมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะต้นยางนาซึ่งมีอยู่จำนวนมาก สภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล 1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

ผู้ประสานงาน
นายสำลี อิงค์แก้ว, นายชาตรี องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์โทร
0930764049, 0864887922
ปัญหาในพื้นที่
  1. จัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ