พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.สมอแข

ที่อยู่
ต.สมอแข อ. อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
บริบทชุมชน
ประวัติความเป็นมา ตำบลสมอแขได้จัดตั้งมานานแล้ว จึงไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ประชากรบางกลุ่มย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณี คล้ายภาคเหนือซึ่งมีประเพณีพื้นบ้านของตำบลโดยจะมีการทำบุญตักบาตรกลางบ้าน และงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นประจำทุกปีในเดือนมกราคม และมีงานประเพณีอื่น ๆ ในวันสำคัญต่าง ๆ ของคนไทยทั่วไป เดิมตำบลสมอแขแบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้านต่อมาในปี 2541 ได้แยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ 2 ออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 เดิมเป็นบ้านลาดบัวขาว และหมู่ที่ 6 บ้านเนินมะคึก และในปี 2544 ได้มีการแยกหมู่บ้านกรมธรรม์-ดงประโดก หมู่ที่ 3 เป็น 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3 เดิม บ้านดงประโดก หมู่ที่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ และหมู่ที่ 8 บ้านกรมธรรม์ ฉัตรแก้ว ปัจจุบันตำบลสมอแข จึงมีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เดิมเป็นสภาตำบลสมอแข ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และ มีผลใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 อยู่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ปรับขนาด จากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ตั้งและภูมมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข มีพื้นที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของ แม่น้ำน่าน ห่างจากจังหวัดและอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่การปกครอง 40.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,119 ไร่ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะ สำหรับทำการเกษตร และเป็นแหล่งรับน้ำจากเชิงเขาด้านทิศตะวันออกจึงมักมีปัญหาน้ำท่วมขัง ในฤดูฝน ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยลักษณะหมู่บ้าน จัดสรรมากขึ้น จึงเป็นทำเลที่สำคัญสำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมของอำเภอและ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสี่แยกอินโดจีน อาณาเขตติดต่อ สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร และ เป็นแหล่งรับน้ำจากเชิงเขาด้านทิศตะวันออกจึงมักมีปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์พื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยลักษณะหมู่บ้านจัดสรรมากขึ้น จึงเป็นทำเลที่สำคัญสำหรับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมของอำเภอและจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ สี่แยกอินโดจีน อาชีพประชากร ประชาชนในเขตตำบลสมอแขส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเพราะพื้นที่ ส่วนใหญ่ในตำบลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า - การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประปา - การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง - การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆให้ประชาชนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง - การก่อสร้างซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่ สองข้างทาง - การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร - การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง - การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็น มาตรฐาน - การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ - การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากจน - การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาโครงการด้านคุณธรรมเพื่อ พัฒนาจิตใจและศักยภาพของประชาชน - การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและ มีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ - การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การก่อสร้างสนามกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และการพัฒนา ด้านกีฬาต่าง ๆ - การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพตนเอง - การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพและการเพิ่มรายได้ - การส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการ พัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์และ การบรรจุผลิตภัณฑ์ - การพัฒนามาตรฐานสินค้า และจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ - การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าและผลผลิตทาง - การเกษตรและอื่น ๆ - การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆการว่างงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการท่องเที่ยว - การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ - การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วม และมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ - การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภค และการจัดการระบบชลประทานและ การปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ - การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช้แบบครบวงจร ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และให้มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ - การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ - การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - การส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น - การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น - ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย - การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร และกลไกในการประสานงานระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน - การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และจังหวัด - การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2ค. และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

จำนวนประชากร
4

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นางสาวอาริยา นาคศิริ
เบอร์โทร
0845952395
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ