พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บ้านไทย

ที่อยู่
ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
บริบทชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ที่บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ขึ้นอยู่กับ อำเภอเขื่องใน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอำเภอเขื่องใน ห่างจากอำเภอเขื่องใน ประมาณ 17 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 68 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 60 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านไทย หมู่ที่ 2 บ้านไทย หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย หมู่ที่ 4 บ้านโพนทราย หมู่ที่ 5 บ้านชาติ หมู่ที่ 6 บ้านโพนทอง หมู่ที่ 7 บ้านโพนทอง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่10 บ้านโนนดู่ หมู่ที่11 บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 บ้านโพนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ยางขี้นก ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน และ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

จำนวนประชากร
1

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบโดยมีแม่น้ำชีเป็นเขตแดน ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจะมีอากาศร้อนในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ลักษณะของดิน ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ลักษณะของแหล่งน้ำเป็นน้ำจืด มีทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น น้ำที่ประชาชนในตำบลบ้านไทยใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร มีดังนี้ 1.แม่น้ำ จำนวน 1 สาย คือ แม่น้ำชี 2.หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ จำนวน 19 แห่ง ดังนี้ -หนองสามหง่า หมู่ที่ 3,4 -หนองเลิง หมู่ที่ 10 -หนองปลาแปว หมู่ที่ 6 -หนองโดน หมู่ที่ 6 -หนองส้มปอย หมู่ที่ 6 -หนองนาแซง หมู่ที่ 7 -หนองเชียงอ้ม หมู่ที่ 7 -หนองบักดง หมู่ที่ 7 -หนองเล่นมูบ หมู่ที่ 7 -หนองส้มโฮง หมู่ที่ 8 -หนองหัวควาย หมู่ที่ 8 -หนองนอย หมู่ที่ 9 -หนองวังใหญ่ หมู่ที่ 9 -หนองบัวแดง หมู่ที่ 9 -หนองสวนยา หมู่ที่ 9 -หนองแหลม หมู่ที่ 5 -หนองตอกเกี้ย หมู่ที่ 5 -หนองบัว หมู่ที่ 2 -หนองศอกเงาะ หมู่ที่ 2 3. ลำห้วย, คลอง, แม่น้ำ, บึง จำนวน 6 สาย ดังนี้ - ลำห้วยเรือ - ลำห้วยน้อย - บึงทุ่งใหญ่ - บึงขโมย - แม่น้ำชี - สระประทุมทิพย์ 4. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งใหญ่ , สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง 1 , สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง 2 5. ระบบชลประทานระบบท่อ จำนวน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านทุ่งใหญ่ , กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านโพนทราย , กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านโพนทอง ลักษณะของป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี คือ ป่าไม้ มีทั้งป่าเต็งรัง หรือป่าแดงที่มีอยู่ทั่วไป ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตระแบก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เคี่ยม ไม้ชุมแพรก ไม้กันเกรา เป็นต้น

ผู้ประสานงาน
นายเกรียงไกร จันทป
เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. กลุ่มต้นแบบอาชีพผู้สูงอายุ (รอดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ