พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.โคกขมิ้น

ที่อยู่
ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
บริบทชุมชน
-

จำนวนประชากร
9560

ข้อมูลสุขภาพ
-

สิ่งแวดล้อม
-

ผู้ประสานงาน
นางลักขณา แก้วสอน
เบอร์โทร
0862613189
ปัญหาในพื้นที่
  1. 8. การลงทุนจัดทำข้อมูลชุมชนและนำใช้ข้อมูลกำหนดกลุ่มเป้าหมายการดูแลและออกแบบการลงทุนจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่  (กำลังดำเนินการ)
  2. "5. หนุนเสริมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหรือจัดทำธนาคารน้ำโดยชุมชน  10. สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. จัดทำและใช้ “ฐานข้อมูลชุมชน” ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายการดูแลเพื่อออกแบบการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพ กลุ่มอาสาสมัคร และแหล่งเรียนรู้  " (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ