พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.เมืองแก

ที่อยู่
ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร


ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (กำลังดำเนินการ)
  2. การเพิ่มมูลค่าขยะจากกระบวนการจัดการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือนของชุมชนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ