พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.คลองวาฬ

ที่อยู่
ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.เพชรบรุี
บริบทชุมชน
ตำบลคลองวาฬ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ หมู่ 2 บ้านหนองหิน หมู่ 3 บ้านทางหวาย หมู่ 4 บ้านหว้าโทน หมู่ 5 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 6 บ้านด่านสิงขร หมู่ 7 บ้านสวนขวัญ หมู่ 8 บ้านนาทอง หมู่ 9 บ้านหนองน้ำขาว อาชีพ อาชีพหลัก ทำสวน เลี้ยงสัตว์ อาชีพเสริม ทำผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ ปลาหมึกแห้งและปลาเค็ม-แป้งสมุนไพร

จำนวนประชากร
10

ข้อมูลสุขภาพ
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองวาฬ -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านด่านสิงขร 2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

สิ่งแวดล้อม
สภาพพื้นที่มีลักษณะลาดเอียงจากเทือกเขาตะนาวศรีทางทิศตะวันตกไปสู่ทะเลอ่าวไทยทางทิศตะวันออกสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรได้ ซึ่งทำให้เกษตรกรต้องอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ฤดูการเพาะปลูกพืชจึงมีฤดูกาลเดียว ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารตำบลเกาะหลัก ทิศใต้ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตำบลคลองวาฬและทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศสหภาพเมียนมาร์

ผู้ประสานงาน
นายเสนาะ โตทอง
เบอร์โทร
081-8584909
ปัญหาในพื้นที่
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ