พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.รางกระทุ่ม

ที่อยู่
ต.รางกระทุ่ม อ.บางเลน จ.นครปฐม
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาด้านสังคม (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (กำลังดำเนินการ)
  4. ปัญหาด้านสุขภาพ (กำลังดำเนินการ)
  5. ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง (กำลังดำเนินการ)
  6. ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน (กำลังดำเนินการ)
  7. ปัญหาบ้านรางกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๒ ต้าบลบางภาษี อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (กำลังดำเนินการ)
  8. ปัญหาด้านสังคมปัญหายาเสพติด (กำลังดำเนินการ)
  9. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ