พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.เจ็ดเสมียน

ที่อยู่
ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาหนี้สิน (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาการจัดการขยะ (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหาด้านสุขภาพ (กำลังดำเนินการ)
  4. ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง (กำลังดำเนินการ)
  5. ปัญหาสังคม (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ