พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.โพธิ์ชัย

ที่อยู่
ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร


ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กำลังดำเนินการ)
  2. แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ