ข้อมูลปัญหาชุมชน รายงานข้อมูล

ปัญหาชุมชนเรื่อง ปัญหาสุขภาพโรคและการเจ็บป่วย

สถานะ : กำลังดำเนินการ
พื้นที่ชุมชน
พื้นที่ : อบต.พลับพลาไชย, ศูนย์จัดการ : ศจค.ผาสุก, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายละเอียด
ปัญหาสุขภาพโรคและการเจ็บป่วย ก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมของทุนทางสังคมที่หลากหลายเช่น นักจัดการสุขภาพ หมอพื้นบ้าน หมอสมุนไพร หมอยา กลุ่มอาสาสมัครการพัฒนาจักรยานถีบลดพุง ต่างๆ เป็นต้น
ประเด็นปัญหา
ปัญหาสุขภาพโรคและการเจ็บป่วย
Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ