ข้อมูลปัญหาชุมชน รายงานข้อมูล

ปัญหาชุมชนเรื่อง ปัญหามลภาวะที่เกิดจากมูลสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็น

สถานะ : กำลังดำเนินการ
พื้นที่ชุมชน
พื้นที่ : อบต.พลับพลาไชย, ศูนย์จัดการ : ศจค.ผาสุก, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายละเอียด
ปัญหามลภาวะที่เกิดจากมูลสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็น
ประเด็นปัญหา
ลดปัญหามลภาวะที่เกิดจากมูลสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็น
Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ