ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและสถานการณ์ ด้านขยะ ในเขตเทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ