ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการความรู้และกำหนดแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ อบต.บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง
Knowledge Management in sufficiency economy and Guideline of learning resources to sufficiency economy : Case study of Bangsak Subdistrict, Gantang District, Trang Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สงบ สิงสันจิตร
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการความรู้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.บางสัก จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ อบต.บางสัก จังหวัดตรัง
คำสำคัญ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,แหล่งเรียนรู้,การจัดการความรู้
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ
เอกสารงานวิจัย
  1. การจัดการความรู้และกำหนดแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ อบต.บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ