ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
Guideline of Community Solid Waste Disposal by Participants of Tumbol Bo Rang, Amphoe Wichian Buri, Phetchabun Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ นางสาวธัญญพร มาบวบ อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. เพื่อศึกษาปัญหา และความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 4. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
คำสำคัญ
การจัดการขยะ,เพชรบูรณ์
บทคัดย่อย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการจัดการขยะมูลฝอย ในครัวเรือน การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนในตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 99 คน กำหนดขนาดตามตารางยามาเน่ (Yamane) ที่ความคาดเคลื่อน 10 % ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 26 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ที่เกิดมาจากครัวเรือน พฤติกรรมของคนใน ตำบลส่วนใหญ่จะคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้ขาย นอกนั้นจะจัดการขยะมูลฝอยโดยการทิ้งลงในถังขยะที่อบต. จัดเตรียมให้ ส่วนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน คือ ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรังบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีการสร้างโรงกำจัดขยะแบบครบวงจร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะแบบ 3 R คือ Reduce Reuse Recycle จัดหารถเก็บขยะเพิ่ม และจัดโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด โดยมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการลดปริมาณขยะมูลฝอยกันอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. บทคัดย่อ
  3. บทที่ 1
  4. บทที่ 2
  5. บทที่ 3
  6. บทที่ 4
  7. บทที่ 5

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ