ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
Guideline of Community Solid Waste Disposal by Participants of Tumbol Wungtadee, Amphoe Nongpai, Phetchabun Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ นางสาวธัญญพร มาบวบ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัญหา และความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
คำสำคัญ
การจัดการขยะ ,ขยะ,เพชรบูรณ์
บทคัดย่อย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัญหา และความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนในตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 95 คน กำหนดขนาดตามตารางยามาเน่ (Yamane) ที่ความคาดเคลื่อน 10 % ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 39 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ในตำบลวังท่าดีจะไม่มีถังขยะ เป็นชุมชนไร้ถัง ชาวบ้านจะจัดการขยะมูลฝอยเองภายในครัวเรือน ซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ที่เกิดจากการทำเกษตรกรรมและมาจากครัวเรือนพฤติกรรมของคนในตำบลส่วนใหญ่จะคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้ขาย นอกนั้นจะจัดการขยะมูลฝอยโดยการเผา ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ชาวบ้านต้องการถังขยะไว้แยกประเภทขยะ ส่วนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน คือ ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดีบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกหมู่บ้าน และจัดหาถังขยะติดเชื้อและขยะอันตรายมาให้ชาวบ้าน
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. บทคัดย่อ
  3. บทที่ 1
  4. บทที่ 2
  5. บทที่ 3
  6. บทที่ 4
  7. บทที่ 5

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ