ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
Model of Community Solid Waste Disposal by Participants of Tumbol Bueng Krachap, Amphoe Wichain Buri, Phetchabun Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ นางสาวธัญญพร มาบวบ อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. เพื่อศึกษาปัญหา และความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตำบลบึงกระจับอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนในตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
คำสำคัญ
การจัดการขยะ,ขยะ,เพชรบูรณ์
บทคัดย่อย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัญหา และความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างในวิธีวิจัยเชิงมาณจำนวน 99 คน กำหนดขนาดตามตารางยามาเน่ (Yamane) ที่ความคาดเคลื่อนร้อยละ 10 และสุ่มเก็บข้อมูลแบบง่าย ส่วนผู้ให้ข้อมูลหลักในวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะใช้วิธีการจัดหมวดหมู่เรียงลำดับและ อธิบายในลักษณะพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยปลูกจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้ชาวบ้าน ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางที่ครัวเรือน และจัดตั้งโครงการตะแกรงบุญขึ้น เพื่อให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิล มาทำบุญโดยบริจาคให้วัด เพื่อวัดจะได้ขายและนำเงินเข้าวัด โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของชุมชนจากอบต.และแกนนำชุมชน นำข้อมูลมากำหนดทิศทางในการจัดการขยะโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่แกนนำ ประชุมหารือกับอบต. และแกนนำ นำข้อมูลกลับไปประชุมหารือกับลูกบ้าน วางแผนดำเนินงาน ปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. สารบัญ
  3. บทที่ 1
  4. บทที่ 2
  5. บทที่ 3
  6. บทที่ 4
  7. บทที่ 5

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ