ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
Study of suitable models for solid waste management by participation Public: A Case Study of Khlong Nam Lai Subdistrict Administrative Organization Kamphaengphet Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร 2. เพื่อศึกษากลไกกฎหมายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร 3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการจัดทำรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
คำสำคัญ
การจัดการขยะ
บทคัดย่อย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 2. เพื่อศึกษากลไกกฎหมายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ 3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการจัดทำรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ตัวแทนประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลจำนวน 28 คน ประกอบไปด้วย ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านๆละ 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้านละ 1 คน ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านละ 1 คน คณะผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองจำนวน 10 คน รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 94 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยดำเนินการโดยการจัดเก็บขยะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. โดยประกอบไปด้วยขยะในทุกประเภท โดยขยะที่มีมากที่สุด คือ ขยะอินทรีย์ที่เกิดจากครัวเรือน ซึ่งประชาชนมีวิธีในการจัดการขยะโดยส่วนมากคือทิ้งลงในถังขยะของ อบต. รวมไปถึงมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปขาย ในส่วนความรู้ความเข้าใจของประชานเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความเข้าใจในระดับมากเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง โดยภายในชุมชนได้มีกลไกกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอย เช่น มีการห้ามเผาขยะ มีกฎระเบียบห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ รวมไปถึงได้มีการกำหนดอัตราค่าปรับสำหรับผู้ที่ละเมิดกฎหมายในการจัดการขยะด้วย ผู้วิจัยสามารถเสนอแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้โดยเน้นรูปแบบของการดำเนินการจัดการขยะ โดยการวางแผนเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะทำให้เกิดปริมาณขยะในการส่งเข้าสู่กระบวนการกำจัดในรูปแบบต่างให้น้อยที่สุด นอกจากนั้นต้องมีขีดความสามารถในการนำขยะมาใช้ประโยชน์ทั้งในมิติของการใช้ซ้ำและการแปรรูปใหม่ ให้มากที่สุด รวมไปถึงการแปรรูปขยะสู่ผลิตภัณฑ์หรือผลพลอยได้จากขยะ เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การใช้เป็นเชื่อเพลิง ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถเสนอแนวทางในการดำเนินการได้ดังต่อไปนี้ 1. การลดปริมาณขยะมูลฝอย 2. การจัดการวางระบบการรีไซเคิล ( Recycle ) ที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การแปรรูปขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และ 3. การกำหนดแนวทางในการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. ส่วนประกอบงานวิจัย
  3. บทที่ 1- 5

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ