ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาปัญหาการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
A Study on The Problem of Waste Management by The Participation of Community and Sub-district Administration Organization in Tumbol Ban Mai Sukkasame, Kongkrailat District, Sukhothai Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม นายบุญวัฒน์ เหล่าว่าง นายไนยชน อ่อนตานา
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะของชุมชนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขและพัฒนาชุมชนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 3. เพื่อหาแนวทางและวิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
การจัดการขยะมูลฝอย ,การวิจัยแบบมีส่วนร่วม,งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น,สุโขทัย,การจัดการขยะ,ขยะ
บทคัดย่อย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะของชุมชนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการจัดการขยะที่เหมาะสมร่วมกับชุมชนโดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ผลจากการวิจัยพบว่าขยะส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านใหม่สุขเกษมเป็นขยะอินทรีย์ ชุมชนต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หลายๆวิธี และต้องการให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดสำหรับผู้สร้างปัญหามลพิษทางขยะแก่ชุมชน แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะในชุมชนตำบลบ้านใหม่สุขเกษมคือ ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายวิธี ลดการเผาทำลาย เพื่อให้แต่ละครัวเรือนสามารถจัดการขยะได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากปัจจุบันชุมชนบ้านใหม่สุขเกษมยังไม่มีบริการจัดเก็บขยะ นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นไปที่การปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทิ้งขยะของประชาชน โดยการรณรงค์และเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของชุมชน จัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อกระตุ้น ส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดการขยะและควรจัดทำข้อบังคับหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน โรงเรียน วัดต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการขยะให้ประสบความสำเร็จ
เอกสารงานวิจัย
  1. การศึกษาปัญหาการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ