ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาปัญหาการทิ้งและการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
A Study on The Problem of Waste Disposal and Waste Management by The Participation of Community Network and Sub-district Administration Organization in Tumbol Klainok, Kongkrailat District, Sukhothai Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม นายไนยชน อ่อนตานา นายบุญวัฒน์ เหล่าว่าง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาการทิ้งและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีของชุมชนตำบลไกรนอกมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเฉพาะดังนี้ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะของชุมชนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขและพัฒนาชุมชนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 3. เพื่อหาแนวทางและวิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
การจัดการขยะมูลฝอย,การวิจัยแบบมีส่วนร่วม,งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
บทคัดย่อย
บทคัดย่อ จากปัญหาการทิ้งและการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลไกรนอกผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะของชุมชนตำบลไกรนอก เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขและพัฒนาชุมชนตำบลไกรนอกและเพื่อหาแนวทางและวิธีการจัดการขยะที่เหมาะสมร่วมกับชุมชน ผลจากการวิจัยพบว่าขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลไกรนอก ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ และชุมชนต้องการให้อบต.เพิ่มมาตรการเข้มงวดแก่ผู้สร้างปัญหามลพิษทางขยะแก่ชุมชน และต้องการให้อบต.ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หลายๆวิธี แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะในชุมชนตำบลไกรนอกคือ ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนรับทราบ ตระหนักและให้ความร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกันและปลูกจิตสำนึกของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของชุมชนโดยประสานงานกับผู้นำชุมชน โรงเรียน วัดต่างๆแล้วทำข้อตกลงในการจัดการขยะร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้การจัดการขยะภายในชุมชนประสบความสำเร็จได้  
เอกสารงานวิจัย
  1. การศึกษาปัญหาการทิ้งและการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ