ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
The study on behavior and opinion toward the community garbage management in Tumbol Buengraman Amphoe Bangrakam Phitsanulok province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา นายบุญวัฒน์ เหล่าว่าง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะชุมชนตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนาชุมชนตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 3. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของชุมชน 4. เพื่อหาแนวทางและวิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
การจัดการขยะ,ขยะ,พิษณุโลก
บทคัดย่อย
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขและพัฒนาชุมชน ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาได้สุ่มตัวอย่างจำนวน 348 ครัวเรือน วิเคราะห์และประมวลข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการเลือกรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอยบางประเภทที่ไม่ถูกวิธีนั้นมาจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอย ขาดความรู้ในด้านการคัดแยกการทิ้งขยะให้ถูกวิธี ขาดความรู้ในด้านการสร้างประโยชน์จากขยะอินทรีและขยะรีไซเคิล ขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา เทศบาลบึงระมาณควรเร่งพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขยะมูลฝอย เพื่อที่จะนำความรู้ไปอธิบาย ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าใจ และควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งหน่วยงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อการบริหารจัดการและการกำจัดที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เอกสารงานวิจัย
  1. รายงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ