ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
The study on behavior and opinion toward the community garbage management in Tumbol Samokhae Amphoe Mueang Phitsanulok province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา นายบุญวัฒน์ เหล่าว่าง นายไนยชน อ่อนตานา
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะชุมชนชุมชนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนาชุมชนชุมชนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 3. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของชุมชน 4. เพื่อหาแนวทางและวิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
การจัดการขยะ,ขยะ,พิษณุโลก,ขยะมูลฝอย,องค์การบริการส่วนตำบลสมอแข,พฤติกรรมการจัดการขยะ
บทคัดย่อย
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขและพัฒนาชุมชน ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของชุมชนในพื้นที่องค์การบริการส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาได้สุ่มตัวอย่างจำนวน 418 ครัวเรือนวิเคราะห์และประมาลข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษาปัญหาเรื่ององค์การบริการส่วนตำบลสมอแขไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมบริการขยะมูลฝอยกับครัวเรือนที่เป็นสมาชิกได้ครบทุกครัวเรือนทำให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่ายจึงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างดังกล่าว พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในช่วงเวลา 7:00 - 8:00 น. คิดเป็นร้อยละ 31.58 และ ประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องของส่วนลดค่าบริการขยะมูลฝอยหากชำระแบบราย 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 90.67 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการทั้งด้านเจ้าหน้าที่ ด้านอุปกรณ์และยานพาหนะ ด้านสิ่งสนับสนุน และด้านการปฏิบัติหน้าที่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 2.86 และ 0.64 ตามลำดับ ดังนั้นองค์การบริการส่วนตำบลสมอแขจึงควรสร้างความพึงพอใจในการให้บริการทั้ง 4 ด้านให้มากขึ้นโดยเริ่มจากการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการทั้งด้านเจ้าหน้าที่และด้านการปฏิบัติหน้าที่เป็นอันดับแรก
เอกสารงานวิจัย
  1. รายงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ