ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
Guideline of Community Solid Waste Disposal by Participants of Tumbol Pluk-rat, Amphoe Bangrakam, Phitsanulok Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อศึกษาปัญหา และความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 4. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
คำสำคัญ
การจัดการขยะ,ขยะ,พิษณุโลก
บทคัดย่อย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 3. เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ตัวแทนครัวเรือนในตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 60 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 10 คน คณะผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 คน รวม 75 คน ใช้วีการสุ่มตัวอย่างง่ายแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยดำเนินการโดยการจัดเก็บขยะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลปลักแรด โดยประกอบไปด้วยขยะในทุกประเภท โดยขยะที่มีมากที่สุด คือ ขยะอินทรีย์ที่เกิดจากครัวเรือน ซึ่งประชาชนมีวิธีในการจัดการขยะโดยส่วนมากคือทิ้งลงในถังขยะของ องค์การบริหารส่วนตำบลปลักแรด รวมไปถึงมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปขาย ในส่วนความรู้ความเข้าใจของประชานเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความเข้าใจในระดับมากเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้โดยเน้นรูปแบบของการดำเนินการจัดการขยะ โดยการวางแผนเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะทำให้เกิดปริมาณขยะในการส่งเข้าสู่กระบวนการกำจัดในรูปแบบต่างให้น้อยที่สุด นอกจากนั้นต้องมีขีดความสามารถในการนำขยะมาใช้ประโยชน์ทั้งในมิติของการใช้ซ้ำและการแปรรูปใหม่ ให้มากที่สุด รวมไปถึงการแปรรูปขยะสู่ผลิตภัณฑ์หรือผลพลอยได้จากขยะ เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การใช้เป็นเชื่อเพลิง ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถเสนอแนวทางในการดำเนินการได้ดังต่อไปนี้ 1. การลดปริมาณขยะมูลฝอย 2. การจัดการวางระบบการรีไซเคิล ( Recycle )ที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การแปรรูปขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และ 3. การกำหนดแนวทางในการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. บทที่ 1-5
  3. บทคัดย่อ

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ