ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
Guideline of Community Solid Waste Disposal by Participants of Wang din Subdistrict Administrative Organization , Uttaradit Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. ทำให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้มีปัญหาในการจัดการ 2. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดการปัญหาขยะที่ผ่านมาของตำบลวังดิน 3. ทำให้ได้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนในตำบลวังดิน เพื่อจัดทำเป็นนโยบายสาธารณะ
คำสำคัญ
การจัดการขยะ,ขยะ,อุตรดิตถ์
บทคัดย่อย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ตัวแทนครัวเรือนในตำบลวังดิน จำนวน 60 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 10 คน คณะผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5 คน รวม 75 คน ใช้วีการสุ่มตัวอย่างง่ายแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1.องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะอย่างถูกวิธีจึงไม่มีนโยบายด้านการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม 2. ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนถึงความสำคัญในการจัดการขยะอย่างเร่งด่วน รณรงค์ให้ชุมชนเข้าใจและปฏิบัติตามหลัก 3 R และ3.เร่งผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. บทที่ 1-5
  3. บทคัดย่อ

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ