ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสังเคราะห์การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วม
The Synthesis of Community Health Management for Participatory Self-Reliant

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดรณิชารีย์ ใจคำวัง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบส่วนร่วมสู่การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นอย่างไร 5.2 เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร 5.3 เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบการเรียนรู้และนวัตกรรม การเรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร 5.4 เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร
คำสำคัญ
ในอดีตที่ผ่านมา หลายท้องถิ่นเกิดปัญหารอบด้าน แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นปัญหาสุขภาพ ที่หลายพื้นที่ ประชากรต้องพบกับความเสี่ยงในการเกิดโรคร้าย ด้วยสาเหตุหลายหลายปัจจัย ทั้งขยะล้นเมือง อาหารไม่ปลอดภัย ผู้สูงอายุและคนพิการขาดคนดูแล เยาวชนมีปัญหา ไม่มีหลักประกันในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน จึงทำให้หน่วยงานรัฐด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา โดยกำหนดแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่ายและเป้าหมายในการทำงานของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และช่วยเหลือตัวเองในประเด็นปัญหาสุขภาพ "ระบบสุขภาพชุมชน" เป็นระบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่สัมพันธ์กันและทำให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในชุมชน โดยความร่วมมือกันของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงโดยพยายามจัดวางเครื่องมือซึ่งมีโครงสร้างหลักเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระบบการจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ระบบการดูแลตนเองและช่วยเหลือกัน เพื่อทำให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน โดยกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กและสตรี ที่จะต้องมีระบบการดูแลฉุกเฉิน ระบบสวัสดิการ เพื่อการดูแลในด้านต่างๆ มีกลุ่มอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ทั้งนี้ 4 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของแผนงานประกอบด้วย 1) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยมีเป้าหมายในการสร้างตำบลต้นแบบ และตำบลเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองต่อปัญหาของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับพื้นที่อื่นๆรวมถึงวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และชุดประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในแต่ละพื้นที่ 3) การสังเคราะห์ทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ในระดับต่างๆ และขยายผลในระดับนโยบาย พัฒนานโยบายเพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ อันเกิดจากการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ขับเคลื่อนสังคมและ 4) ขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดการรวมตัวของพื้นที่ตำบลต้นแบบในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการในการเกิดการขยายเครือข่าย เพื่อให้เกิดค่านิยมสุขภาวะชุมชนคือเป้าหมายและคุณค่าของการพัฒนา สำหรับวิธีปฏิบัติงาน ด้วยความคิดพื้นฐานที่ว่าทุกที่มีต้นทุนอยู่แล้ว การทำงานจึงเน้นสร้างและเสริมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยจะทำงานจากชุดข้อมูลสุขภาพของชุมชน จากพื้นที่จริง โดยใช้คนทำงานจริงเป็นคนต้นแบบ อาทิ ผู้นำองค์กร กลุ่มแกนนำ กลุ่มชมรมต่างๆ กลุ่มอาสาสมัคร โดยใช้การพูดคุย เวทีประชาคมหมู่บ้าน หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คือชุมชนจะต้องเข้มแข็ง เกิดระบบในการดูแลผู้สูงอายุ ระบบในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ระบบของการดูแลฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ พร้อมทั้งเกิดระบบเฝ้าระวังโรคและภาวะทางสังคม รวมถึงการสร้างระบบในการดูแลผู้ด้อยโอกาส ระบบสวัสดิการชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชนและสถาบันการเงินชุมชน (สุพัตรา ศรีวณิชชากร,2555) มหาวิทยาลัยราชอุตรดิตถ์ ได้มีกระบวนการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ให้เกิดรูปธรรมการทำงานร่วมกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อนำข้อมูลการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งแผนงานวิจัยการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วม เป็นงานหนึ่งที่จะช่วยให้ตอบโจทย์การจัดตนเองอย่างยั่งยืน โดยแผนงานนี้ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย จำนวน 10 เรื่อง ที่ครอบคลุมประเด็นหลักคือ 1) การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 2) นวัตกรรม องค์ความรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 3) พัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 4) ระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนต้นแบบการจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะยั่งยืน ดังนั้นการขับเคลื่อนแผนการวิจัยการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเกิดระบบและกลไกการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการแผนการวิจัยการจัดการสุขภาวะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จำเป็นต้องมีการสังเคราะห์โครงการวิจัยตั้งแต่การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ตรงกับข้อกำหนด (Team of Reference: TOR) การติดตามผลแบเสริมพลัง การถอดบทเรียนระหว่างดำเนินการวิจัย เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานวิจัย ว่าสามารถตอบโจทย์วิจัย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษาอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และการประเมินผลหลังดำเนินการวิจัยที่ทำการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ของการวิจัยโดย เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะชุมชนสามารถจัดการสุขภาพโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม การพึ่งตนเองในด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ผลการสังเคราะห์ข้อมูลนี้จะก่อประโยชน์และเผยแพร่เป็นบทเรียนให้กับพื้นที่อื่นในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
บทคัดย่อย
1. ชื่อโครงการวิจัย การสังเคราะห์การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วม The Synthesis of Community Health Management for Participatory Self-Reliant ภายใต้แผนการวิจัย การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วม 2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ในอดีตที่ผ่านมา หลายท้องถิ่นเกิดปัญหารอบด้าน แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นปัญหาสุขภาพ ที่หลายพื้นที่ ประชากรต้องพบกับความเสี่ยงในการเกิดโรคร้าย ด้วยสาเหตุหลายหลายปัจจัย ทั้งขยะล้นเมือง อาหารไม่ปลอดภัย ผู้สูงอายุและคนพิการขาดคนดูแล เยาวชนมีปัญหา ไม่มีหลักประกันในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน จึงทำให้หน่วยงานรัฐด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา โดยกำหนดแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่ายและเป้าหมายในการทำงานของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และช่วยเหลือตัวเองในประเด็นปัญหาสุขภาพ "ระบบสุขภาพชุมชน" เป็นระบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่สัมพันธ์กันและทำให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในชุมชน โดยความร่วมมือกันของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงโดยพยายามจัดวางเครื่องมือซึ่งมีโครงสร้างหลักเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระบบการจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ระบบการดูแลตนเองและช่วยเหลือกัน เพื่อทำให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน โดยกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กและสตรี ที่จะต้องมีระบบการดูแลฉุกเฉิน ระบบสวัสดิการ เพื่อการดูแลในด้านต่างๆ มีกลุ่มอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ทั้งนี้ 4 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของแผนงานประกอบด้วย 1) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยมีเป้าหมายในการสร้างตำบลต้นแบบ และตำบลเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองต่อปัญหาของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับพื้นที่อื่นๆรวมถึงวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และชุดประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในแต่ละพื้นที่ 3) การสังเคราะห์ทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ในระดับต่างๆ และขยายผลในระดับนโยบาย พัฒนานโยบายเพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ อันเกิดจากการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ขับเคลื่อนสังคมและ 4) ขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดการรวมตัวของพื้นที่ตำบลต้นแบบในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการในการเกิดการขยายเครือข่าย เพื่อให้เกิดค่านิยมสุขภาวะชุมชนคือเป้าหมายและคุณค่าของการพัฒนา สำหรับวิธีปฏิบัติงาน ด้วยความคิดพื้นฐานที่ว่าทุกที่มีต้นทุนอยู่แล้ว การทำงานจึงเน้นสร้างและเสริมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยจะทำงานจากชุดข้อมูลสุขภาพของชุมชน จากพื้นที่จริง โดยใช้คนทำงานจริงเป็นคนต้นแบบ อาทิ ผู้นำองค์กร กลุ่มแกนนำ กลุ่มชมรมต่างๆ กลุ่มอาสาสมัคร โดยใช้การพูดคุย เวทีประชาคมหมู่บ้าน หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คือชุมชนจะต้องเข้มแข็ง เกิดระบบในการดูแลผู้สูงอายุ ระบบในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ระบบของการดูแลฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ พร้อมทั้งเกิดระบบเฝ้าระวังโรคและภาวะทางสังคม รวมถึงการสร้างระบบในการดูแลผู้ด้อยโอกาส ระบบสวัสดิการชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชนและสถาบันการเงินชุมชน (สุพัตรา ศรีวณิชชากร,2555) มหาวิทยาลัยราชอุตรดิตถ์ ได้มีกระบวนการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ให้เกิดรูปธรรมการทำงานร่วมกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อนำข้อมูลการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งแผนงานวิจัยการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วม เป็นงานหนึ่งที่จะช่วยให้ตอบโจทย์การจัดตนเองอย่างยั่งยืน โดยแผนงานนี้ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย จำนวน 10 เรื่อง ที่ครอบคลุมประเด็นหลักคือ 1) การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 2) นวัตกรรม องค์ความรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 3) พัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 4) ระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนต้นแบบการจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะยั่งยืน ดังนั้นการขับเคลื่อนแผนการวิจัยการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเกิดระบบและกลไกการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการแผนการวิจัยการจัดการสุขภาวะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จำเป็นต้องมีการสังเคราะห์โครงการวิจัยตั้งแต่การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ตรงกับข้อกำหนด (Team of Reference: TOR) การติดตามผลแบเสริมพลัง การถอดบทเรียนระหว่างดำเนินการวิจัย เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานวิจัย ว่าสามารถตอบโจทย์วิจัย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษาอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และการประเมินผลหลังดำเนินการวิจัยที่ทำการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ของการวิจัยโดย เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะชุมชนสามารถจัดการสุขภาพโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม การพึ่งตนเองในด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ผลการสังเคราะห์ข้อมูลนี้จะก่อประโยชน์และเผยแพร่เป็นบทเรียนให้กับพื้นที่อื่นในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 3. ปัญหาการวิจัย การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนดำเนินการโดยขาดการจัดการกับข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม ขาดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการจัดการสุขภาพ ขาดการแสวงหารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม รวมทั้งขาดการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 4. คำถามวิจัย 4.1 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบส่วนร่วมสู่การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นอย่างไร 4.2 ผลการสังเคราะห์การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร 4.3 ผลการสังเคราะห์การพัฒนาระบบการเรียนรู้และนวัตกรรม การเรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร 4.4 ผลการสังเคราะห์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร 5. วัตถุประสงค์ 5.1 เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบส่วนร่วมสู่การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นอย่างไร 5.2 เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร 5.3 เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบการเรียนรู้และนวัตกรรม การเรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร 5.4 เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร 6. ขอบเขตการวิจัย 6.1 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย การสังเคราะห์ข้อมูล ในประเด็น ดังนี้ 1) รูปแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบส่วนร่วมสู่การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 2) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) การพัฒนาระบบเรียนรู้และนวัตกรรม การเรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม 6.2 ขอบเขตพื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนงานวิจัยการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองแบบมีส่วนร่วม จำนวน 18 อปท. 6.2.1 เครือข่ายของ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย คือ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย 2) องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง 3) องค์การบริหารส่วนตำบลริม 4) องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา 5) องค์การบริหารส่วนตำบลแดนจุมพล 6) เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 7) องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย 8) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 9) องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 6.2.2 เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ คือ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 3) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว 4) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก 5) องค์การบริหารส่วนตำบลไร่นาหลวง 6) องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน 7) องค์การบริหารส่วนตำบลควร 8) องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง 9) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนาขาม 6.3 ขอบเขตประชากร ประกอบด้วย นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักจัดการสุขภาวะชุมชน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการวิจัยของแผนการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วม 6.4 ขอบเขตระยะเวลา มีนาคม 2560 – ธันวาคม 2560 7. ขั้นตอนการวิจัย 7.1 ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน และออกแบบเครื่องมือวิจัย 7.2 ประสานงานกับนักวิจัย และนักวิจัยในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเตรียมจัดเวทีประชาคม 7.3 ร่วมจัดเวทีประชาคมเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วม 7.4 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า 7.5 ติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่วิจัยร่วมกับนักวิจัย 7.6 ร่วมจัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วม 7.7 จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 7.8 นำเสนอผลการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 7.9 ปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการสังเคราะห์ข้อมูล 7.10 จัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 7.11 สนับสนุนการลงพื้นที่ทำวิจัยตลอดแผน (ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมเวที ฯลฯ) 8. แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ (มีนาคม 2560 – ธันวาคม 2560) กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผลลิต งบประมาณ 1. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 มี.ค. ได้แนวทางการดำเนินงาน - 2. ประสานงานกับนักวิจัยและนักวิจัยในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1-10 เม.ย. ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนและกำหนดการจัดเวที 3,000 3. วิเคราะห์ concept paperในแผนสุขภาวะ และสร้างเครื่องมือวิจัย 1-15 เม.ย. ได้เครื่องมือวิจัย 1,500 4. ประชุมคณะทำงานเสนอแผนปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย ครั้งที่ 2 19 เม.ย. ได้แผนปฏิบัติงานและเครื่องมือ - 5. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 1 3-4 พ.ค. ได้ข้อมูล องค์ความรู้การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนในประเด็นการใช้ข้อมูล องค์ความรู้ นวัตกรรม และการบริหารจัดการ 10,000 6. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 2 5-20 พ.ค. ได้ข้อมูลองค์ความรู้การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนในประเด็นการใช้ข้อมูล องค์ความรู้ นวัตกรรม และการบริหารจัดการที่สมบูรณ์ขึ้น 10,000 7. ร่างรายงานผลระยะที่ 1 พ.ค.-มิ.ย. ได้รายงานผลการวิจัยระยะที่ 1 3,000 8. เข้าร่วมประชุมรายงานผลความก้าวหน้าและประชุมสังเคราะห์งานวิจัย ครั้งที่ 1 15 มิ.ย. ได้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่สมบูรณ์ขึ้นระยะที่ 1 - 9. ลงพื้นที่สังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้รูปแบบของแต่ละโครงการและคืนข้อมูลครั้งที่ 1 29-30 มิ.ย. ได้ข้อมูล องค์ความรู้รูปแบบการจัดการสุขภาพโดยชุมชน 10,000 10. เยี่ยมติดตามแบบเสริมพลังในพื้นที่พร้อมคืนข้อมูลให้ชุมชน ครั้งที่ 1 21-22 ส.ค. ได้ข้อมูลองค์ความรู้ที่ผ่านการสอบทานข้อมูลจากพื้นที่ 10,000 11. เข้าร่วมประชุมรายงานผลความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 และประชุมสังเคราะห์งานวิจัย 20 ก.ค. ได้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่สมบูรณ์ขึ้นระยะที่ 2 - กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผลลิต งบประมาณ 12. เยี่ยมติดตามแบบเสริมพลังในพื้นที่พร้อมคืนข้อมูลให้ชุมชน ครั้งที่ 2 2-3 ต.ค. ได้ข้อมูลองค์ความรู้ที่ผ่านการสอบทานข้อมูลจากพื้นที่ชัดเจนมากขึ้น 10,000 13. จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ต.ค. ได้ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 5,000 14. เข้าร่วมประชุมรายงานผลความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 และประชุมสังเคราะห์งานวิจัย 31 ต.ค. ได้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ - 15. ปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการสังเคราะห์ข้อมูล 1-15 พ.ย. งานผลการสังเคราะห์ข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้รับการแก้ไขปรับปรุง 2,000 16. จัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 30 พ.ย. ได้รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5,500 17. สนับสนุนการลงพื้นที่ทำวิจัยตลอดแผน (ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมเวที ฯลฯ) เม.ย.-พ.ย. 30,000 รวม 100,000 หมายเหตุ : งบประมาณถัวเฉลี่ยทุกรายการ 10. ผลที่คาดว่าจะไดรับ 10.1 ได้ผลการสังเคราะห์ข้อมูลของแผนการจัดการสุขภาวะชุมชนในประเด็นต่อไปนี้ 1) รูปแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบส่วนร่วมสู่การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 2) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) การพัฒนาระบบเรียนรู้และนวัตกรรม การเรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม 10.2 นำผลที่ได้จากการสังเคราะห์ไปเผยแพร่เสนอแนะต่อกลุ่มหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ