ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วราภรณ์ นิสสภา
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
ขยะ ปุ๋ยชีวภาพ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ