ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
ฐานข้อมูลขยะ,ขยะมูลฝอย
บทคัดย่อย
การจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ