ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
ฐานข้อมูล,ขยะมูลฝอย
บทคัดย่อย
การจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ