ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการขยะอินทรีย์โดยการหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดินในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
ขยะอินทรีย์,การหมักปุ๋ย,ไส้เดือนดิน
บทคัดย่อย
การจัดการขยะอินทรีย์โดยการหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดินในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ