ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การส่งเสริมความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต. หัวไผ่ อ. เมือง จ. อ่างทอง
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร. ศิริพรรณ ศรัทธาผล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
ความตระหนัก,เด็กและเยาวชน,การจัดการขยะมูลฝอย,STSE approach
บทคัดย่อย
การส่งเสริมความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต. หัวไผ่ อ. เมือง จ. อ่างทอง
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ