ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหิน ตั้งอย่างยั่งยืน ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.จำรัส อึ้งศรีวงษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วม,กลุ่มออมทรัพย์
บทคัดย่อย
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหิน ตั้งอย่างยั่งยืน
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ