ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า รงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วม,การ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
บทคัดย่อย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ รงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ