ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
การพัฒนาพื้นที่,การ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
บทคัดย่อย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ