ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์อย่างยั่งยืนในต าบลชัย เกษม
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
กลุ่มออมทรัพย์,ออมทรัพย์อย่างยั่งยืน
บทคัดย่อย
แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์อย่างยั่งยืนในตำบลชัย เกษม
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ