ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม
การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อศึกษาบริบทและจัดการข้อมูลสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 5.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5.3 เพื่อการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ ภูมิปัญญา ต้นแบบสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม และส่งต่อโจทย์ประเด็นปัญหาพื้นที่ 5.4 เพื่อให้มีข้อมูลการเชื่อมโยงสุขภาวะชุมชน สู่การใช้ประโยชน์แบบมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม
คำสำคัญ
การสร้างเสริมสุขภาพประชากรของชุมชนเป็นนโยบายในลำดับต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้สนับสนุนให้มีการดูแลสุขภาพ โภชนาการ และสร้างนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจำเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะ การจัดบริการสำหรับสุขภาวะสุขภาพของชุมชนต้องมุ่งสนองความต้องการอย่างครอบคลุมทุกด้านโดยคำนึงถึงความเป็นองค์รวมของสุขภาวะสุขภาพ และปฏิบัติการโดยอิงหลักฐานทางการวิจัยเป็นสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ ถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ โดยในปีงบประมาณ 2559 นี้ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชน ใน 10 ประเด็น ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยบูรณาการ 5 กลุ่มวัยในตำบลต้นแบบ 2. ลดอุบัติเหตุ มีการดำเนินงานตลอดปี กำหนดจุดเสี่ยงจังหวัดละ 5 จุด ประเมินผลทุก 3 เดือน 3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ 4.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหา ควบคุม เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อลดปัญหาโรคไตเรื้อรัง 5.บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน พัสดุโปร่งใส 6.ระบบส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ระบบดูแลภาวะฉุกเฉิน 7.กำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับเพื่อลดมะเร็งท่อน้ำดี 8.การพัฒนากฎหมายสาธารณสุข 9.การพัฒนาการผลิตยา/วัคซีน และ 10.การเร่งรัดออกใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมอบให้ผู้บริหารหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคนำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ วัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากสภาพการปัจจุบันพบว่า ศูนย์จัดการตำบลสุขภาวะและเครือข่าย อบต.บัวใหญ่ และ อบต.เจดีย์ชัย มีข้อมูลพื้นฐานทั่วไป และข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก TCNAP RECAP ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ข้อมูลจากโรงเรียน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูลต่างๆ ยังไม่ได้มีการจัดการและเชื่อมโยงเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านวิจัย และพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักวิจัยก็ไม่ทราบว่าชุมชนมีข้อมูลด้านสุขภาวะอะไรบ้างทำให้ไม่สามารถดึงศักยภาพข้อมูลของชุมชนออกมาใช้ได้ เนื่องจากข้อมูลจากทั้งสองส่วนยังไม่ถูกบูรณาการร่วมกัน จึงเกิดการลงพื้นที่ซ้ำซ้อนในความต้องการข้อมูลเดียวกันร่วมถึงแกนนำ และนักวิชาการในพื้นที่ยังต้องการเสริมทักษะในด้านการจัดการข้อมูลด้านสุขภาวะเพื่อส่งต่อโจทย์ประเด็นปัญหาในพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างครอบคลุม
บทคัดย่อย
1. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แผนงานวิจัย การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองแบบมีส่วนร่วม 2.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา การสร้างเสริมสุขภาพประชากรของชุมชนเป็นนโยบายในลำดับต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้สนับสนุนให้มีการดูแลสุขภาพ โภชนาการ และสร้างนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจำเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะ การจัดบริการสำหรับสุขภาวะสุขภาพของชุมชนต้องมุ่งสนองความต้องการอย่างครอบคลุมทุกด้านโดยคำนึงถึงความเป็นองค์รวมของสุขภาวะสุขภาพ และปฏิบัติการโดยอิงหลักฐานทางการวิจัยเป็นสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ ถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ โดยในปีงบประมาณ 2559 นี้ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชน ใน 10 ประเด็น ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยบูรณาการ 5 กลุ่มวัยในตำบลต้นแบบ 2. ลดอุบัติเหตุ มีการดำเนินงานตลอดปี กำหนดจุดเสี่ยงจังหวัดละ 5 จุด ประเมินผลทุก 3 เดือน 3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ 4.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหา ควบคุม เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อลดปัญหาโรคไตเรื้อรัง 5.บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน พัสดุโปร่งใส 6.ระบบส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ระบบดูแลภาวะฉุกเฉิน 7.กำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับเพื่อลดมะเร็งท่อน้ำดี 8.การพัฒนากฎหมายสาธารณสุข 9.การพัฒนาการผลิตยา/วัคซีน และ 10.การเร่งรัดออกใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมอบให้ผู้บริหารหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคนำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ วัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากสภาพการปัจจุบันพบว่า ศูนย์จัดการตำบลสุขภาวะและเครือข่าย อบต.บัวใหญ่ และ อบต.เจดีย์ชัย มีข้อมูลพื้นฐานทั่วไป และข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก TCNAP RECAP ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ข้อมูลจากโรงเรียน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูลต่างๆ ยังไม่ได้มีการจัดการและเชื่อมโยงเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านวิจัย และพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักวิจัยก็ไม่ทราบว่าชุมชนมีข้อมูลด้านสุขภาวะอะไรบ้างทำให้ไม่สามารถดึงศักยภาพข้อมูลของชุมชนออกมาใช้ได้ เนื่องจากข้อมูลจากทั้งสองส่วนยังไม่ถูกบูรณาการร่วมกัน จึงเกิดการลงพื้นที่ซ้ำซ้อนในความต้องการข้อมูลเดียวกันร่วมถึงแกนนำ และนักวิชาการในพื้นที่ยังต้องการเสริมทักษะในด้านการจัดการข้อมูลด้านสุขภาวะเพื่อส่งต่อโจทย์ประเด็นปัญหาในพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างครอบคลุม 3. ปัญหาการวิจัย การไม่ทราบว่าชุมชนมีข้อมูลด้านสุขภาวะอะไรบ้าง ทำให้ไม่สามารถดึงศักยภาพข้อมูลของชุมชนออกมาใช้ได้และข้อมูลประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ก็ไม่สามารถจะส่งต่อเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 4. คำถามวิจัย การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่การส่งโจทย์ประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชนด้านสุขภาพได้อย่างไร 5.วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย 5.1 เพื่อศึกษาบริบทและจัดการข้อมูลสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 5.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5.3 เพื่อการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ ภูมิปัญญา ต้นแบบสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม และส่งต่อโจทย์ประเด็นปัญหาพื้นที่ 5.4 เพื่อให้มีข้อมูลการเชื่อมโยงสุขภาวะชุมชน สู่การใช้ประโยชน์แบบมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม 6. ขอบเขตการวิจัย 6.1 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลหลัก/หน่วยทดลอง ผู้บริหาร หัวหน้าหมู่บ้าน หัวหน้าชุมชน โรงพยาบาลชุมชน อสม. ของ อบต.เจดีย์ชัย อบต.บัวใหญ่อบต.ดอนไฟ อบต.นาไร่หลวง อบต.น้ำตก และอบต.พระธาตุขิงแกง 6.2 ขอบเขตด้านตัวแปร/ขอบเขตด้านเนื้อหา 6.2.1 ขอบเขตด้านตัวแปร ผู้บริหารอบต. เจ้าหน้าที่ อบต. หัวหน้าระดับตำบล หัวหน้าระดับหมู่บ้าน กรรมการในระดับต่างๆ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป 6.2.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 1) ศึกษาบริบทและจัดการข้อมูลสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม - ค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานจากระบบที่มีอยู่ เช่น ระบบ TCNAP หรือ RECAP หรือ โครงการสารภี (Saraphi Health) และลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน - จัดเวทีแลกแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องและผู้มีประสบการณ์ใช้ระบบงานจริง - วิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างต้นแบบเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะชุมชน และออกแบบตารางเพื่อการเก็บข้อมูลที่จะนำเข้าสู่การจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ - วิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองแบบมีส่วนร่วม จำนวนประมาณ 8 โครงการ - ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดอย่างมีส่วนร่วม 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 2.1) จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการฐานข้อมูล โดยโปรแกรมที่ใช้มีทั้งรูปแบบที่ต้องมีค่าใช้ค่าและไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมนักวิจัยเลือกใช้โปรแกรมแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับใช้ในการจัดเก็บของทั้งหมดที่ได้เตรียมการจากข้อ 1) 2.2) นิยามความหมาย พร้อมจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนก่อนที่นำไปใช้ในระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการฐานข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 2.3) จัดหาพื้นที่สำหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เพื่อการเรียกใช้ข้อมูลที่ง่ายและยังคงอยู่แบบยั่งยืน 2.4) จัดสร้างตารางฐานข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมรองรับข้อมูลของระบบทั้งหมด เช่น นำข้อมูลต้นแบบด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ ภูมิปัญญาทั้ง 6 พื้นที่ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลโครงการภายใต้แผนงานสุขภาพ 2.5) ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดการตารางต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3) จัดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ ภูมิปัญญาต้นแบบสุขภาวะชุมชนด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และข้อมูลของโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสามารถส่งต่อโจทย์ประเด็นปัญหาพื้นที่ 3.1) ทำต้นแบบงานกราฟิกและต้นแบบระบบแบ่งเป็น 5 กลุ่มงานย่อยภายใต้ระบบ - กลุ่มงานจัดการข้อมูลคลังความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี พร้อมนำเสนอให้เหมาะกับการใช้งานในแต่พื้นที่ของชุมชน - กลุ่มงานการจัดการข้อมูลเพื่อสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญาสุขภาวะเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนและภาคี เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน สมุนไพร ภูมิปัญญา เป็นต้น - กลุ่มงานส่งผ่านโจทย์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนสู่การวิจัยอย่างยั่งยืน - กลุ่มงานสังเคราะห์งานวิจัยและนำเสนอผลการสังเคราะห์วิจัยภายใต้แผนงานการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างมีส่วนร่วม - กลุ่มงานการจัดการกลุ่มผู้ใช้งานทั้งหมดด้วยชุมชนโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 3.2) ทำโปรแกรมติดต่อกับระบบฐานข้อมูล แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 3.3) ทดสอบโปรแกรมด้วยข้อมูลต้นแบบให้พร้อมกับนำไปใช้ในสถานการณ์จริง จนกว่าโปรแกรมจะสมบูรณ์ 3.4) นำระบบทดสอบกับพื้นที่แม่ข่าย เพื่อเตรียมการจัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบกับพื้นที่ 3.5) ประเมินประสิทธิภาพระบบด้วยผู้เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ 4) นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์แบบมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม เพื่อให้มีข้อมูลการเชื่อมโยงสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 6.3 ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลาที่ทำการวิจัย อบต. บัวใหญ่ อบต.เจดีย์ชัย อบต.ดอนไฟ อบต.นาไร่หลวง อบต.น้ำตก อบต.พระธาตุขิงแกง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการ 1 ปี 7. ขั้นตอนการวิจัย 7.1 ศึกษาบริบทและจัดการข้อมูลสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 7.1.1 ค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานจากระบบที่มีอยู่ เช่น ระบบ TCNAP หรือ RECAP หรือ โครงการสารภี (Saraphi Health) และลงพื้นที่ร่วมชุมชนแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มีประสบการณ์ใช้ระบบงานจริง 1) ประสานกับผู้เกี่ยวข้องของอบต. บัวใหญ่ อบต.เจดีย์ชัย อบต.ดอนไฟ อบต.นาไร่หลวง อบต.น้ำตก อบต.พระธาตุขิงแกง 2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย ผู้ร่วมวิจัยในพื้นที่ และชุมชน ในพื้นที่ต้นแบบ 3) วิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างต้นแบบเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะชุมชน และออกแบบตารางเพื่อการเก็บข้อมูลที่จะนำเข้าสู่การจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 4) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมส่งโจทย์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนสู่การวิจัยอย่างยั่งยืน 5) วิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองแบบมีส่วนร่วม จำนวนประมาณ 8 โครงการ 6) ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดอย่างมีส่วนร่วม 7.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างต้นแบบ และออกแบบข้อมูลเพื่อเตรียมนำไปสู่การจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ 1) นำส่งข้อมูลตัวอย่างต้นแบบให้ผู้ร่วมวิจัยในพื้นที่ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเตรียมการออกแบบที่ตรงตามความต้องการ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน 2) นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด ร่วมกันออกแบบฐานข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 7.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 7.2.1 นิยามความหมาย พร้อมจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนก่อนที่นำไปใช้ในระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการฐานข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนแบบมีส่วนร่วม 1) นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด ร่วมกันตรวจสอบการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อความถูกต้อง 2) จัดหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับการจัดการกับข้อมูลจากชุมชนต้นแบบ พร้อมที่จะขยายให้รองรับข้อมูลของทุกชุมชน และเป็นซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 3) จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการฐานข้อมูล โดยโปรแกรมที่ใช้มีทั้งรูปแบบที่ต้องมีค่าใช้ค่าและไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมนักวิจัยเลือกใช้โปรแกรมแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับใช้ในการจัดเก็บของทั้งหมดที่ได้เตรียมการจากข้อ 1) 4) นิยามความหมาย พร้อมจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนก่อนที่นำไปใช้ในระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการฐานข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 5) จัดหาพื้นที่สำหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เพื่อการเรียกใช้ข้อมูลที่ง่ายและยังคงอยู่แบบยั่งยืน 6) จัดสร้างตารางฐานข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมรองรับข้อมูลของระบบทั้งหมด เช่น นำข้อมูลต้นแบบด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ ภูมิปัญญาทั้ง 6 พื้นที่ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลโครงการภายใต้แผนงานสุขภาพ 7) ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดการตารางต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7.2.2 จัดหาพื้นที่สำหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เพื่อการเรียกใช้ข้อมูลที่ง่ายและยังคงอยู่แบบยั่งยืน 7.3 จัดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ต้นแบบสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม และส่งต่อโจทย์ประเด็นปัญหาพื้นที่ 7.3.1 จัดหารูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับการใช้โปรแกรมด้วยเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันพร้อมทั้งเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดให้ชุมชนใช้งานได้สะดวก 7.3.2 จัดสร้างต้นแบบและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการสร้างต้นแบบ และเพื่อให้ได้ต้นแบบที่ดี 7.3.3 สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบของต้นแบบที่ดีแล้ว และให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเพื่อนำสู่การใช้งานจริง 7.3.4 ทดสอบโปรแกรมด้วยข้อมูลต้นแบบให้พร้อมกับนำไปใช้ในสถานการณ์จริง จนกว่าโปรแกรมจะสมบูรณ์ 7.3.5 นำระบบทดสอบกับพื้นที่แม่ข่าย เพื่อเตรียมการจัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบกับพื้นที่ 7.3.6 ประเมินประสิทธิภาพระบบด้วยผู้เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ 7.3.7 ติดตั้งและทดสอบการใช้งานจริงโดยผู้เกี่ยวข้อง นักวิจัย ผู้วิจัยร่วม ผู้วิจัยร่วมชุมชน ผู้บริหาร อบต. หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับการประเมินการใช้เพื่อนำสู่การแก้ไขให้สมบูรณ์ 7.3.8 จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมทั้งในรูปแบบดิจิตอลและเอกสาร 7.4 นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์แบบมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม เพื่อให้มีข้อมูลการเชื่อมโยงสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 7.4.1 จัดทำเอกสารประกอบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนส่งมอบโครงการวิจัยสำหรับชุมชน 7.4.2 จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้ชุมชนได้นำความรู้ของชุมชนไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและผู้เกี่ยวข้องได้ 7.4.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนส่งมอบผลงานโครงงาน 7.5 ติดตามผลการใช้งานเพื่อการพัฒนาผลงานใหม่ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อให้เกิดการสืบเนื่องและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน 8. แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผลผลิต งบประมาณที่ใช้ ศึกษาบริบทและจัดการข้อมูลสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 2 เดือน - ได้ข้อมูลที่จะนำไปสำหรับการออกแบบที่ต้องตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง - ชุมชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำสู่การใช้งานได้จริง - ชุมชนเข้าใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงของข้อมูลที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยชุมชนเอง - ชุมชนเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ด้วยตนเองเพราะมีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายต่อการเรียนรู้ - ชุมชนและนักวิจัยร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับชุมชน และภาคีเครือข่าย 25,488.- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสุขภาวะชุมชนด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสู่การใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 3 เดือน - มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดการกับข้อมูลที่ได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วก่อนนำเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ - ได้จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่พร้อมที่นำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ - ชุมชนและนักวิจัยร่วมกันออกแบบการเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมนำเข้าสู่การจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและใช้เข้าใจได้ง่าย - ชุมชนและนักวิจัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 9,016.- จัดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ต้นแบบสุขภาวะชุมชนด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และส่งต่อโจทย์ประเด็นปัญหาพื้นที่ 6 เดือน - มีแหล่งเก็บข้อมูลที่จะเก็บข้อมูลและโปรแกรมไว้สำหรับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน - มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลของระบบทั้งหมด - มีข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา โจทย์ปัญหาข้อเสนอแนะที่ชุมชนจะส่งต่อให้นักวิจัยนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้โจทย์วิจัยที่จะช่วยให้ชุมชนมีสุขภาวะของประชาชนได้ 50,460.- นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์แบบมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม เพื่อให้มีข้อมูลการเชื่อมโยงสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 1 เดือน - เปิดเผยข้อมูลองค์ความรู้ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 20,036.- ติดตามผลการใช้งานเพื่อการพัฒนาผลงานใหม่ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อให้เกิดการสืบเนื่องและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดไป รวมทั้งหมด 105,000.- 9. งบประมาณการวิจัย (ยังไม่ต้องระบุ) -105,000.- (-หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน-) ประเภทงบประมาณ รายการ จำนวนเงิน (บาท) งบดำเนินการ : 5,000 หมวดค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร 2.ค่าสมนาคุณผู้เชี่ยวชาญ งบดำเนินการ : หมวดค่าจ้าง 83,000 1.ค่าที่พัก 2.ค่าเบี้ยเลี้ยงนักวิจัย 3.ค่าเดินทางสำหรับนักวิจัย 4.ค่าเดินทางสำหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและผู้เข้าร่วม 5.ค่าดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 6.ค่าดำเนินการนำเข้าข้อมูลต้นแบบจากชุมชน 7.ค่าจัดทำการออกแบบกราฟิกระบบ 8.ค่าอาหารและอาหารว่าง 9.ค่าเอกสารประกอบการประชุม 10.การทดสอบและการทดลองใช้งานระบบ 11.ค่าเอกสารและรายงานระบบฉบับสมบูรณ์ งบดำเนินการ : หมวดค่าวัสดุ ค่าวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกพิมพ์แบบอิงเจ็ท หน่วยความจำสำรอง และอื่นๆ ) 7,000 ค่าจัดเวทีชี้แจงโครงการวิจัย ค่าจัดเวทีนำเสนอระบบงานวิจัย 2 ครั้ง 10,000 รวมตลอดทั้งโครงการ 105,000 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10.1 ได้ข้อมูลที่จะนำไปสำหรับการออกแบบที่ต้องตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 10.2 ได้จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่พร้อมที่นำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ 10.3 มีแหล่งเก็บข้อมูลที่จะเก็บข้อมูลและโปรแกรมไว้สำหรับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 10.4 มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา โจทย์ปัญหาข้อเสนอแนะที่ชุมชนจะส่งต่อให้นักวิจัยนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้โจทย์วิจัยที่จะช่วยให้ชุมชนมีสุขภาวะของประชาชนได้ 10.5 มีโปรแกรมช่วยการจัดเก็บงานวิจัยเพื่อการเตรียมการสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้แผนงานการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองแบบมีส่วนร่วม 10.6 เปิดเผยข้อมูลองค์ความรู้ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ