ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษารูปแบบระบบการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
Study on appropriate domestic wastewater system for wangpai municipality, muang, chumphon province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์รัชกร นามกร
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์เนตรนภา เรื่องภานุพันธ์ อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์ชนะ นายสุรชัย สังข์งาม
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.)เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียชุมชนของเทศบาลตำบลวังไผ่ 2.) เพื่อเปรียบเทียบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อชุมชน
คำสำคัญ
น้ำเสียชุมชน,ระบบบำบัดน้ำเสีย
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การศึกษารูปแบบระบบการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลวังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ