ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
The Managing of ecotourism community participation in Tumbon Bosan Tup pud district's Phang Nga province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายพงศกร ศยามล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 2.) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 3.) เพื่อสร้างแนวทางการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในตำบลบ่อแสน ให้คงอยู่และเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
คำสำคัญ
แนวทาง,ชุมชน,การจัดการ,การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ