ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
The ways to reduce traffic accidents by community approach : A case study of Bangsak Sub District, Katang District Trang province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์อภิชาติ โกศล
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 2.) เพื่อศึกษาแนวทางในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 3.) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจและนำแนวทางไปใช้ในการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ