ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคบองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
คำสำคัญ
ตัวบ่งชี้,การบริหารการศึกษา,ความรับผิดชอบต่อสังคม,สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์,ผู้บริหารสถารศึกษา,ครูผู้สอน,ผู้ปกครอง,ประชาชน
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การศึกษาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคบองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ