ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์ขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.วัชรี รวยรื่น
ผู้ร่วมวิจัย : ดร.จารุโส สุดคีรี
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
ขยะหรือมูลฝอย,การมีส่วนร่วม
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์ขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ