ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการนำไปใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต.คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชิโนรส ละอองวรรณ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษานโยบายและบริบทการบริหารจัดการขยะของ อบต.คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมาและปัจจุบัน 2.) เพื่อศึกษาหารูปแบบ รูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการนำไปใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต.คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 3.) เพื่อบูรณาการ การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนคลองแดน เสนอแนวคิดและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของตนเอง เพื่อกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เข็มแข็.และยั่งยืน
คำสำคัญ
ขยะมูลฝอย ,การมีส่วนร่วม,การบริหารจัดการขยะ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนนำไปใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยองครัง้รืิชอนในเขตพื้นที่ อบต.คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ