ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบถังกรองไร้อากาศร่วมกับบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The application of Anaerobic filter and costructed wetland for swine farm wastewater treatment : case study of changsai municipality, kanjanadit, Suratthani province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์เนตรนภา เรื่องภานุพันธ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบถังกรองไร้อากาศร่วมกับบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร ในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของต้นเตยหอม ในการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรที่นำมาใช้ระบบบึงประดิษฐ์
คำสำคัญ
ระบบถังกรองไร้อากาศ,ตัวกลาง,บึงประดิษฐ์
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การประยุกต์ใช้ระบบถังกรองไร้อากาศร่วมกับบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการเอกสาร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ